KONTAKT O NÁS PŘIDAT K OBLÍBENÝM
HLEDAT:
e-shop zdarmae-shop zdarma
 
e-shop zdarma
KategorieReklama:

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky a platí pro nákup v internetovém obchodě http://krasnacarodejka.eshop-zdarma.cz.

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

Vymezení pojmů:
Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.
Prodávající / dodavatel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Kupující / spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Kupující / nikoli spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Uzavření kupní smlouvy – není-li kupujícím spotřebitel, objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Je-li kupujícím spotřebitel, umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
Reklamace – je uplatnění práv kupujícího z rozporu s kupní smlouvou, jakožto i uplatnění práv kupujícího plynoucích z odpovědnosti prodávajícího za vady.

Všeobecná ustanovení
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
Učiněním závazné objednávky stvrzuje kupující,že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží. Obchodní podmínky vyhlášené prodávajícím jsou pro obě strany závazné.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.
Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Informace o zpracování osobních údajů pro klienty

Správce osobních údajů: Šárka Janouchová, IČO 68990324, Hlavní 36, 25165 Třemblat
Kontaktní údaje správce: Šárka Janouchová, telefon: 777 012 906, e-mail: sarka@krasnacarodejka.cz

Jaké osobní údaje jsou zpracovávány:

·         jméno a příjmení, adresa bydliště, daňové identifikační číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo a číslo bankovního účtu, které mohou být použity k identifikaci zákazníka jako jednotlivce, a nejsou veřejně dostupné.

Účel zpracování osobních údajů:

 • zpracování objednávek účasti na workshopech a všechny záležitosti s tím spojené
 • zpracování objednávek individuálních konzultací a všechny záležitosti s tím spojené
 • marketingová komunikace, zasílání newsletterů a informativních zpráv
 • vyřízení dotazů a připomínek, zjištění spokojenosti
 • zajištění dopravy produktů objednaných subjektem osobních údajů prostřednictvím smluvních partnerů

Právní základ zpracování osobních údajů:

 • oprávněný zájem správce na vyřizování objednávek klientů, na jejich informování, včetně zasílání marketingových zpráv správce, na zjištění kvality nabízeného zboží a služeb.

Poskytování osobních údajů je nezbytné pro plnění uzavřené smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt osobních údajů. Zákazník bere na vědomí, že uzavřením smlouvy (kupní, účast na workshopech) je správce oprávněn zpracovávat osobní údaje zákazníka i bez jeho souhlasu v souladu a pro účely stanovené v § 5 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů.

Poskytnutí osobních údajů je

 • povinné pro vyřízení objednávky, pro marketingové účely a informování obecně
 • dobrovolné pro hodnocení workshopu, zpracování připomínek a příspěvků do diskuse

VAŠE PRÁVA:

 • máte právo získat přístup ke svým osobním údajům, tedy získat potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány; pokud ano, máte právo získat přístup k těmto údajům a dalším konkrétním informacím
 • máte právo na opravu svých zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování můžete požadovat doplnění neúplných osobních údajů.
 • máte právo na výmaz osobních údajů v zákonem stanovených případech
 • máte právo na omezení zpracování osobních údajů v zákonem stanovených případech
 • můžete získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a můžete předat své osobní údaje jinému správci
 • máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že správce osobních údajů zpracovává Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje Vaše práva

Osobní údaje mohou být ověřovány nebo získávány i z veřejně dostupných zdrojů (obchodní rejstřík, registry propojené přes aplikaci ARES Ministerstva financí).

Osobní údaje jsou zpracovávány dle zákonných požadavků po dobu 10 let od vyřízení poslední objednávky.

K zabezpečení osobních údajů správce přijal vhodná technická a organizační opatření a přístup k nim mají pouze pověřené osoby.
Po uplynutí doby uchování osobních údajů budou tyto údaje vymazány.

 

Ceny zboží

Ceny uvedené v kupní smlouvě jsou platné v době uskutečnění objednávky. Doba trvání akčních cen je do vyprodání zásob, pokud není stanoveno doplňující informací u výrobku jinak. Tyto obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Objednávka zboží a služeb
Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k objednání zboží a tím uzavřením smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Kupující může objednávat pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu či písemně na naší adrese.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce kupní smlouvě. Rozměry, hmotnost, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na stránkách e-shopu či reklamních materiálech vycházejí údajů výrobce. V případě nesrovnalostí kontaktuje kupující prodávajícího.
Prodávající se zavazuje dodávat zboží v neporušeném stavu a souladu se specifikacemi obvyklými pro daný druh zboží, odpovídající platným normám, předpisům a nařízením České republiky. Dodané zboží rovněž musí obsahovat řádné návody a informace dle platných vyhlášek ČR v českém jazyce.

Podmínkou pro naplnění platnosti objednávky je uvedení veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím.

V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně ceny zboží ze strany dodavatele, má prodávající právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si prodávající vyhrazuje i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

Objednávka je prodávajícím přijata nejpozději do 24 hodin od jejího odeslání. Prodávající zašle její potvrzení na uvedenou e-mailovou adresu. Stejně tak informuje prodávající kupujícího o odeslání objednaného zboží.

Kupující má právo zrušit odeslanou objednávku do 24 hodin od jejího odeslání a to telefonicky nebo e-mailem. Do storna uvede kupující své jméno, popis a cenu objednaného zboží či služby. Pozdější storno objednávky lze pouze v případě, že zboží ještě nebylo expedováno.

Pokud nebude kupující se zbožím spokojen, může ho bez udání důvodu vrátit do 14 dnů od převzetí zásilky nazpět a my vám dle vašeho výběru vrátíme peníze nebo vyměníme zboží za jiné.

Odstoupení od smlouvy
Internetový obchod http://krasnacarodejka.e-shop-zdarma.cz poskytuje spotřebiteli dle § 53 odst. 7 Občanského zákoníku ochrannou lhůtu 14 dní na vrácení zboží bez udání důvodu.
Odstoupit od smlouvy lze i telefonicky nebo emailem před expedicí zboží.

Pokud se rozhodnete využít tuto možnost, zašlete nám zboží včetně kopie dodacího listu a průvodního dopisu, ve kterém bude uvedeno, že odstupujete od uzavřené kupní smlouvy.

Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno. Nelze také odstoupit od smlouvy na zboží, jehož charakter to vylučuje, zejména z hygienických důvodů.

V případě, že vrácené zboží bude neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, budeme uplatňovat vůči kupujícímu požadavek na náhradu škody.

Zboží zaslané zpět formou dobírky nebude přijato.

Vrácení peněz
Peníze budou kupujícímu vráceny ve lhůtě do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

V případě vrácení zboží budou peníze zaslány kupujícímu inkasní složenkou na uvedenou adresu.

Na žádost kupujícího budou peníze vráceny na bankovní účet.

Záruční lhůta
Pro kupujícího je záruční lhůta 24 měsíců, pokud není uvedena delší. Záruka přesahující 24 měsíců a její podmínky jsou vyznačeny na záručním listě.

Je-li na výrobku, jeho obalu nebo v návodu vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

U kosmetických produktů je datum minimální trvanlivosti uvedeno slovy „Spotřebujte nejlépe do...“. Datum minimální trvanlivosti nemusí být uvedeno na obalu výrobku, jehož minimální trvanlivost přesahuje 30 měsíců. U těchto výrobků je použit symbol otevřené nádobky na krém, uvnitř kterého je údaj o době, po kterou lze přípravek po otevření používat např. Je-li v symbolu otevřené nádobky uvedeno 12M, znamená to, že krém je nutné spotřebovat do 12-ti měsíců od otevření.

Záruční doba začíná běžet převzetím doručeného zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny výrobku v záruční době začne záruka běžet znovu od převzetí nové věci.

Prodávající poskytuje záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu.

Balné a poštovné
Objednané zboží je zasíláno prostřednictvím České pošty jako obchodní balík. Lze jej platit Dobírkou či platbou předem na účet. Cena za obchodní balík je 110,-Kč (cena se může měnit dle platných tarifů České pošty) a bude připočítána k ceně zboží.
K ceně zboží nižší než 500,-Kč bude rovněž připočítáno balné ve výši 30,-Kč.
Při objednávce zboží v hodnotě vyšší než 1 200,-Kč vč. DPH není poštovné ani balné účtováno.

V případě osobního vyzvednutí v sídle prodávajícího – Tehov 130, 251 01 Říčany u Prahy nebude účtováno poštovné ani balné.

Dodání a převzetí zboží
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Shodou s kupní smlouvou se pak rozumí zejména, že prodávaná věc je bez vad, a dále že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, dále že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Při převzetí zásilky je spotřebiteli, doporučeno překontrolovat stav zásilky. Pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu výrobku či neúplnost zásilky, je spotřebiteli doporučeno za přítomnosti dopravce vyhotovit do přepravních dokladů záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit, případně zboží nepřevzít. Spotřebitel tím značně zjednoduší a urychlí vyřízení celé věci. Tím samozřejmě není nijak dotčeno právo spotřebitele uplatnit reklamaci u prodávajícího.

Za všech okolností se snažíme vyjít spotřebiteli vstříc. V případě, že spotřebitel objeví na zakoupeném zboží v průběhu záruční lhůty vadu, má právo na reklamaci.

Dodací lhůta
Dodací lhůta je 2-10 dní, není-li uvedeno jinak. V případě, že zboží není skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat.
Zboží pokud je skladem zasíláme poštou od 2 do max 7 pracovních dnů, v opačném případě je doba dodání závislá na subdodavateli. Ve většině případů nepřekročí lhůtu 14 pracovních dnů. V případě zvýšeného zájmu o zboží ze strany kupujících může rovněž dojít ke zpoždění dodání, ale snažíme se o dodání zboží kupujícímu vždy v co nejkratším termínu.

Ochrana osobních údajů zákazníka
Veškeré osobní údaje a záznamy o kupujícím jsou chráněny v souladu s platnými zákony České republiky o ochraně osobních dat. Osobní údaje nejsou poskytovány ani jinak zpracovávány pro potřeby třetích stran či následný prodej. Prodávající je povinen chránit soukromá data kupujícího před jejich zneužitím.
Prodávající shromažďuje data o kupujícím pouze za účelem prodeje zboží či služby nebo ke zkvalitnění vlastních služeb, tak jak to umožňuje zákon na ochranu osobních dat ČR. Využitím internetového obchodu http://krasnacarodejka.e-shop-zdarma.cz souhlasí kupující se shromažďováním a použitím informací o sobě i svých nákupech podle výše uvedených pravidel.

 

7325 návštěvníků

Tento e-shop využívá systém eshop-zdarma.cz!